Sturende rol verzekeraars cruciaal om consument kostenbewust te maken

De consument moet bewuster en actiever gaan kiezen tussen verschillende zorgverzekeraars en polissen. Dat vergt acceptatie van de sturende rol door verzekeraars, zo beschrijft de NZa in de ‘Stand van de zorgmarkten 2011’. In deze publicatie leest u cijfers, feiten en opinies over de ontwikkelingen in de zorg en de belangrijkste uitdagingen voor de komende periode.

Hoe blijft de zorg houdbaar voor de premiebetalende consument, houdbaar voor de huidige cliënten en patiënten in de zorg en houdbaar voor toekomstige generaties? In de ‘Stand van de zorgmarkten 2011′ beschrijft de NZa wat de verschillende partijen te doen staat.

Om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden, zal de consument actief en kostenbewust moeten gaan kiezen tussen de verschillende polissen. Welke risico’s wil hij verzekerd hebben, welke niet en welke mate van keuzevrijheid wil hij daarbij hebben? Zorgverzekeraars kunnen de consument bewustmaken van de kosten die verbonden zijn aan keuzevrijheid. Acceptatie van de sturende rol van zorgverzekeraars is één van de belangrijkste uitdagingen voor alle partijen: zij zijn het die de belangen van de verzekerden kunnen behartigen door de best mogelijke zorg in te kopen en een onderscheidend verschil te maken in de polissen.
Daar hoort ook bij dat die verzekeraar de ruimte krijgt en neemt om selectief te contracteren. Dan ligt het ook voor de hand de invulling van bijvoorbeeld honorariabudgetten niet toe te delen op basis van historische gegevens, maar op basis van de inkoop door verzekeraars.

Voor de NZa zelf zijn de belangrijkste uitdagingen in de komende periode het wegnemen van belemmeringen, het verminderen van de regeldruk en het versterken van het toezicht. Tot nu toe stak de NZa veel energie in haar regulerende taken. In sectoren waar de prijzen niet vrijgegeven zullen worden, zoals het calamiteitenhospitaal of traumahelikopters, zal de NZa tarieven blijven vaststellen. In sectoren waar vrije prijzen en wellicht ook vrije prestaties gaan gelden staat de NZa voor andere uitdagingen, zoals het verminderen van de regeldruk en de invoering van goede bekostigingssystemen met integrale tarieven op basis van daadwerkelijk geleverde zorg.

Het wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving is een belangrijk speerpunt voor de NZa de komende tijd. Dit betekent waar mogelijk een verschuiving van een ‘verbodstelsel’ (alles is verboden, tenzij de NZa het goedkeurt), naar een ‘gebodstelsel’ (alles is toegestaan, uiteraard binnen de grenzen van de wet). Deze verschuiving levert concrete uitdagingen op voor het toezicht vanuit de NZa, zoals het voorkomen bestrijden van fraude, het opleggen van transparantieverplichtingen en scherper toezicht op marktmacht.

De NZa signaleert in haar rol als marktmeester ook uitdagingen voor de andere partijen. Voor zorgaanbieders is de belangrijkste opdracht om keuzes te maken in hun zorgaanbod en daarover zo transparant mogelijk te zijn. Daarnaast zal de kapitaalbehoefte van zorgorganisaties in de toekomst niet meer geheel door banken of overheid gedekt kunnen worden. Een pragmatische discussie over de manier waarop  private financiering benut kan worden en onder welke voorwaarden is dan ook noodzakelijk.

Bron: NZa

Recent Posts