Zorgverzekeraars op hoofdlijnen positief over beleid gezondheidszorg

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is positief over de hoofdlijnen van het voorgenomen gezondheidszorgbeleid in het Concept Regeerakkoord VVD-CDA. Zo zijn zorgverzekeraars blij met voortzetting van het beleid waarin beloning naar prestatie inclusief vrije prijsvorming centraal staat. Ook over de keuze om het grootste deel van de AWBZ te laten uitvoeren door zorgverzekeraars is ZN verheugd.De geformuleerde inzet om de kwaliteit van de zorg te verbeteren door meer transparantie, de topzorg te concentreren en zorginnovatie te versnellen wordt door de zorgverzekeraars ondersteund. Dit is een stimulans voor zorgverzekeraars om samen met verzekerden te sturen op kwaliteit en concentratie van zorg en zorgspecialisatie te bevorderen. Hiermee wordt de positie van de klant versterkt. Positief is eveneens dat het de zorg mogelijk wordt gemaakt om onder voorwaarden gelden uit de private markt aan te trekken.

AWBZ en jeugdzorg
Voor wat betreft de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) kunnen de zorgverzekeraars zich vinden in de gemaakte systeemkeuzes. ZN is verheugd met het voornemen om de AWBZ te handhaven voor verzorging, verpleging, intramurale GGZ en gehandicaptenzorg en de uitvoering voor eigen verzekerden bij de zorgverzekeraars neer te leggen. Ook het scheiden van wonen en zorg en het overhevelen van een beperkt aantal functies naar gemeenten wordt gesteund. Zorgverzekeraars begrijpen het onderbrengen van de jeugdzorg bij gemeenten maar vinden het jammer dat de jeugd-GGZ in zijn geheel (zowel uit de Zorgverzekeringswet als uit de AWBZ) wordt overgeheveld.

Fusieverbod
Zorgverzekeraars vinden het opmerkelijk dat het concept regeerakkoord stelt dat er een fusieverbod komt voor zorgverzekeraars met zorgaanbieders. Al eerder stelde een onafhankelijke commissie vast dat een dergelijk verbod helemaal niet nodig is en zelfs op juridische onmogelijkheden stuit.

GGZ
Voor de GGZ lijkt het beleid te zijn om de vraag af te remmen met eigen bijdragen en de zorgverzekeraars te confronteren met meer risicodragendheid. Zorgverzekeraars benadrukken in dit verband het belang van een zorgvuldig invoeringstraject.

Bron: Zorgverzekeraars Nederland

Recent Posts