Marktscan zorgverzekeringsmarkt 2010

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de marktscan zorgverzekeringsmarkt 2010 uitgevoerd. Hierin worden kenmerken van deze markt als de marktstructuur, de concentratiegraad, de mobiliteit van verzekerden en de effecten op de transparantie, toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de zorgverzekeringen beschreven. De NZa bekijkt op een later moment voor welke punten actie wenselijk is.Er zijn in het afgelopen jaar geen grote verschuivingen in marktaandelen of andere veranderingen binnen de zorgverzekeringsmarkt geweest. De meeste verzekerden hebben voor 2010 een naturapolis of een combinatiepolis met deels gecontracteerde zorg afgesloten. De vergoeding voor zorg bij een niet door de verzekeraar gecontracteerde aanbieder is de laatste jaren afgenomen.

Mobiliteit
Het aantal verzekerden dat deelneemt aan een collectieve verzekering laat al enkele jaren een lichte stijging zien van gemiddeld 2% per jaar. Dit is nu 64%. Het aantal overstappers stijgt licht; in 2009 stapte 3,6% van de verzekerden over naar een andere verzekering. In 2010 was dit 4,3%. Ze hebben zich aangesloten bij een collectief of zijn overgestapt naar een goedkopere polis. Hierdoor hebben ze gezamenlijk € 50 miljoen minder premie betaald. Deze ontwikkeling zou kunnen duiden op een verscherpte prijsconcurrentie.

Kwaliteit
De tevredenheid over de kwaliteit van de dienstverlening van zorgverzekeraars is volgens onderzoeksbureau NIVEL in 2009 licht gestegen. Dit geldt zowel voor de totale waardering van de zorgverzekeraars als waardering op onderdelen.

Betaalbaarheid

De betaalde premie voor de basisverzekering is in 2010 gestegen. Dit komt met name doordat de kosten van de gezondheidszorg zijn gestegen en de overheid de rekenpremie daardoor met 3,4% heeft verhoogd. Dit is de premie die de zorgverzekeraars als uitgangspunt nemen. Het verzekeringspakket is nauwelijks gewijzigd ten opzichte van 2009. Ook het percentage verzekerden zonder eigen risico is vrijwel gelijk gebleven.

Toegankelijkheid
Het aantal verzekerden met een aanvullende verzekering daalt sinds de invoering in 2006. Dit geldt met name voor verzekerden die niet deelnemen aan een collectief. Een mogelijke oorzaak voor het feit dat deelnemers aan een collectief wel aanvullend verzekerd zijn, is dat zij vaak forse kortingen krijgen. Er zijn bijna geen verzekerden die een aanvullende verzekering bij een andere verzekeraar afsluiten, dan waar zij de basisverzekering hebben afgesloten.

Naast deze rapportage zal de NZa in september het samenvattend rapport Rechtmatigheid Uitvoering Zorgverzekeringswet 2009 uitbrengen. Hierin staat of de zorgverzekeraars zich houden aan de acceptatieplicht, het verbod op premiedifferentiatie en de zorgplicht.

Bron: NZa

Recent Posts