Fors meer klachten over zorgverzekeringen

De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) heeft het afgelopen jaar ruim 2.650 klachten en 502 geschillen afgehandeld. Het totaal aantal contactmomenten, inclusief de informatieverzoeken, bedraagt 25.689. Dit is een stijging van 31%. Het aantal klachten dat bij de Ombudsman Zorgverzekeringen is voorgelegd, is met 11% gestegen ten opzichte van 2014. Het aantal geschillen behandeld door de Geschillencommissie Zorgverzekeringen is licht gedaald. Dit blijkt uit het jaarverslag 2015.

Nieuw in 2015 zijn de klachten en geschillen over het persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (pgb vv). Dit heeft te maken met het pgb vv dat op 1 januari vorig jaar voor het eerst deel uitmaakte van de dekking van de zorgverzekering. De klachten gingen voornamelijk over de hoogte van de vergoeding en het al dan niet (meer) hebben van een pgb vv indicatie.

Jaarverslag Ombudsman Zorgverzekeringen

In 2015 ontving de Ombudsman Zorgverzekeringen 2.650 klachten. Dit is een flinke stijging ten opzichte van het jaar ervoor. Deze toename wordt echter volledig veroorzaakt door een andere wijze van registreren. Dit gebeurt sinds het derde kwartaal van 2015 in verband met het in werking treden van de Implementatiewet.

Apotheken

Bij de apotheken zijn er geregeld klachten over het in rekening brengen van een eerste uitgiftegesprek, terwijl dit niet altijd lijkt te zijn gevoerd.

DigiD

Op steeds meer overheidswebsites kun je inloggen met je digitale identiteit (DigiD). Dit geldt ook voor de meeste websites van zorgverzekeraars. Met een DigiD heeft een verzekeringnemer toegang tot zijn persoonlijke online polismap. Niet alle verzekeringnemers beschikken echter over een DigiD waarmee zij hun zorgverzekeringszaken online kunnen regelen. Dit probleem is aangekaart bij de zorgverzekeraars.

Premie

In 2015 liep het aantal premieklachten op met 16,5%. De Ombudsman zoekt de oorzaak in het aantal wanbetalers met premieschuld. De zorgverzekeraar meldt bij een premieachterstand van zes maanden een verzekeringnemer of een verzekerde aan als wanbetaler bij het Zorginstituut Nederland.

Geschillencommissie Zorgverzekeringen

In 2015 boog de Geschillencommissie Zorgverzekeringen zich iets minder dan het jaar daarvoor over ingediende geschillen. Ook het aantal geschillen waarin de Geschillencommissie een bindend advies heeft uitgebracht, is met 6,5% gedaald. Bij de Geschillencommissie ging 28% van de geschillen over premiezaken. Opmerkelijk is dat sommige zorgverzekeraars niet exact de hoogte van de premieschuld konden vaststellen.

Zorgverzekeringslijn.nl

De SKGZ verzorgt, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), sinds mei 2013 ook voorlichting onder de naam Zorgverzekeringslijn.nl. Deze voorlichting levert een bijdrage aan het terugdringen van het aantal wanbetalers en onverzekerden. In de beginjaren heeft het de nodige inspanningen gevergd om de naamsbekendheid van het project te vergroten. In 2015 werden van deze acties de vruchten geplukt. Vorig jaar werd door het ministerie van VWS extra subsidie toegekend om het project Zorgverzekeringslijn.nl verder te laten groeien. Zo werd en blijft het mogelijk om meer burgers te bereiken met preventieve en curatieve voorlichtingsactiviteiten.

Een samenvatting van het jaarverslag staat op de SKGZ-site bij Feiten en cijfers.

Bron: Zorgverzekeraars Nederland

Recent Posts
vragenlijst