Afspraken Schippers en zorgverzekeraars over duidelijke zorgpremie

Minister Edith Schippers (VWS) heeft met zorgverzekeraars afspraken gemaakt over het inzichtelijk maken hoe de zorgpremie is opgebouwd. Met ingang van ‘premiejaar’ 2015 krijgen verzekerden te zien welke verschillende elementen een rol spelen bij het vaststellen van de nominale premie. De Tweede Kamer is hier vandaag door Schippers over geïnformeerd. Uiterlijk half november maken de zorgverzekeraars hun premies voor 2015 bekend.

Schippers hecht er zeer aan dat zorgverzekeraars invulling geven aan hun maatschappelijke verantwoordingsplicht richting hun verzekerden over de vaststelling van de hoogte van de premie en de behaalde resultaten. Vandaar dat Schippers met verzekeraars een sjabloon heeft opgesteld, waarmee hierover inzicht kan worden gegeven. Door de afspraken wordt bijvoorbeeld duidelijk in welke mate verwachte beleggingsopbrengsten zijn ingezet ter verlaging van de premie. Ook wordt in een oogopslag helder hoeveel van de in het verleden behaalde resultaten verdisconteerd zijn in de premie en of er een opslag in de premie is opgenomen ten behoeve van een verbetering van de solvabiliteitspositie.

Vertrekpunt is de zogenaamde rekenpremie, die VWS elk jaar op Prinsjesdag bekend maakt. Dat is de landelijk gemiddelde premie die nodig is om de verwachte zorgkosten te betalen. Per verzekeraar vormen daarnaast de eigen bedrijfskosten een onderdeel van de nominale premie. Ook gaan zorgverzekeraars aangeven of ze de premie mogelijk lager kunnen vaststellen door een bedrag te onttrekken aan hun reserves (uit een positief resultaat over eerdere jaren) of door hun beleggingswinst daarvoor in te zetten. Het omgekeerde kan ook het geval zijn; een zorgverzekeraar kan een opslag op de premie nodig hebben om de solvabiliteitspositie te verbeteren.

Schippers geeft aan dat deze nieuwe vorm van transparantie geen vervanging is van de verantwoording van verzekeraars richting toezichthouders. Aan de daarvoor geldende regels moeten verzekeraars gewoon blijven voldoen. Verder is Schippers van plan om met verzekeraars op vergelijkbare wijze afspraken te maken over de jaarverslagen van verzekeraars. Zodat bijvoorbeeld inzichtelijk wordt hoe het resultaat van een verzekeraar op jaarbasis tot stand is gekomen en wat de bestemming van dat resultaat is. Ook wil de minister meer helderheid in jaarverslagen over beleggingsopbrengsten en bedrijfskosten.

Bron: MinVWS

Recent Posts
Figuur 2. Hoe belangrijk vinden verzekerden het om voor zichzelf voldoende te weten wat hun zorgverzekering en andere contracten inhouden (N=516-676)*/**