Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2014

De Nederlandse gezondheidszorg behoort tot de beste van Europa, maar de forse stijging van de zorguitgaven zet de solidariteit – de basis van een goed functionerend stelsel – onder druk; zeker tegen de achtergrond van de economische crisis en de verslechterde toestand van de overheidsfinanciën. Structurele aanpassingen zijn noodzakelijk. Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) zetten in 2014 dan ook de lijn versterkt door om de zorg kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar te laten zijn. Door succesvolle afspraken met de zorgsector blijft het verzekerde pakket in stand en wordt uitgegaan van een daling van de zorgpremie in 2014.

Begroting voor 2014

Met de totale VWS-begroting 2014 is een bedrag gemoeid van ongeveer 83 miljard, waarvan 68 miljard het netto budgettair kader zorg betreft. Het budgettair kader zorg omvat onder andere de netto zorguitgaven aan de curatieve zorg (Zvw) die optellen tot ruim 39 miljard en de langdurige zorg en ondersteuning (AWBZ en Wmo) die optellen tot 28 miljard. De VWS-begroting zelf bedraagt bijna 15 miljard en bevat uitgaven voor onder meer preventie, jeugdzorg (1,5 miljard) en sport (132 miljoen). Onder de VWS-begroting vallen ook de uitgaven aan zorg voor kinderen tot 18 jaar (2,5 miljard) en tegemoetkomingen als de zorgtoeslag (ruim 4 miljard).

Beheersing uitgaven

De afgelopen jaren zijn forse stappen gezet om de zorguitgaven beter te laten aansluiten bij de vastgestelde kaders. In 2010 was er nog sprake van een opwaartse bijstelling van de zorguitgaven van circa 2,1 miljard ten opzichte van de begroting, over 2013 is voor het eerst sinds lange tijd sprake van een neerwaartse bijstelling van circa 0,2 miljard euro.

De hervormingsagenda langdurige zorg levert eveneens een wezenlijke bijdrage aan het beheersen van de zorguitgaven, onder andere door meer ondersteuning op gemeentelijk niveau in het sociale domein te verlenen en door een scherper afgebakende kern-AWBZ.  Dit leidt in 2017 tot een structurele besparing van ruim 3 miljard euro.

Zorgtoeslag

Vanaf 2014 wordt de zorgtoeslag gebaseerd op de gemiddelde nominale premie, waarbij collectieve contracten ook onderdeel gaan uit maken van de berekeningsgrondslag. Aangezien veel Nederlanders een zorgverzekering afsluiten binnen een collectiviteit, sluit deze manier van berekening beter aan bij de feitelijk te betalen nominale premie.

Raming premie zorgverzekering op 1226 euro

VWS komt elk jaar op Prinsjesdag met een raming van de nominale premie zorgverzekering voor het komende jaar. In deze raming zijn altijd de rekenpremie en de verwachte opslagpremie verdisconteerd. Voor 2014 raamt VWS een nominale zorgpremie van 1226 euro op jaarbasis. Dit betekent een verlaging van 24 euro ten opzichte van 2013. Het is aan de zorgverzekeraars om de premie uiteindelijk vast te stellen.

Eigen risico komt op 360 euro per jaar

Het verplicht eigen risico in de Zorgverzekeringswet wordt niet inkomensafhankelijk gemaakt. Bij de uitwerking van dit voornemen uit het Regeerakkoord is duidelijk geworden dat aan het inkomensafhankelijk maken van het verplicht eigen risico nadelen kleven. De uitvoeringskosten zijn onevenredig hoog en wanneer het inkomensafhankelijk eigen risico door zorgverzekeraars zou worden uitgevoerd, rijzen er vragen met betrekking tot de privacy van verzekerden. Het eigen risico komt – na indexatie – op 360 euro per jaar.

Aanpak  Fraude

Het aanvalsplan om fraude in de zorg tegen te gaan, beter op te sporen en harder aan te pakken is sterk geïntensiveerd. Hiervoor is in 2014 5 miljoen extra beschikbaar en vanaf 2015 jaarlijks tien miljoen. Dit geld wordt onder meer gebruik voor de inzet van tientallen extra inspecteurs die zich louter gaan richten op zorgfraude.

Aanpak Verspilling

Op www.verspillingindezorg.nl worden sinds mei 2013 meldingen geïnventariseerd van cliënten, patiënten, familieleden, mantelzorgers of zorgverleners. Jaarlijks wordt aan de Tweede Kamer gerapporteerd over de voortgang van de verspillingsaanpak.  Binnenkort verschijnt een eerste rapportage.

Patientveiligheid en kwaliteit 

De aandacht voor patiëntveiligheid wordt geïntensiveerd en de krijgt een sterke impuls. Voor een betere behandeling van klachten van burgers gaat daarom in 2014 het Zorgloket van start. Ook moeten zorgaanbieders en fabrikanten hier hun verplichte (calamiteiten)meldingen doen. De IGZ gaat deze informatie gebruiken voor toezicht en handhaving.  Verder komen er voorstellen voor ‘goed bestuur’ in de zorg.

Sport en Bewegen in de Buurt 

Er zijn inmiddels buurtsportcoaches aangesteld in 377 gemeenten. Verspreid over Nederland zijn er ongeveer 340 sportimpulsprojecten van start gegaan. Vanaf 2014 is er extra geld via de sportimpuls om kinderen van wie de ouders weinig inkomen hebben, gericht te benaderen.

Curatieve zorg

De curatieve zorg wordt ‘slimmer’ georganiseerd. Zorg wordt zo dicht mogelijk bij de patiënt geboden. Er vindt substitutie plaats van de medisch-specialistische zorg naar de huisartsenzorg en naar zelfzorg. Complexe zorg wordt meer geconcentreerd in gespecialiseerde centra. De toegang tot de aanspraken wordt aangescherpt.

Zelfredzaamheid en e-healthtoepassingen

Het op veel grotere schaal en slimmer toepassen van ICT en e-health geeft meer regie en vrijheid voor de patiënt, bestrijdt het dreigende personeelstekort en vermindert de kosten. Het kabinet draagt bij aan de ontwikkeling en het gebruik van (internationale) standaarden en de ontwikkeling van richtlijnen voor onderzoek naar de toepassing van e-health. Ook komt er ruimte voor e-health in de bekostiging.

Bron: MinVWS

Recent Posts