Declaratieoverzicht zorgverzekeraar duidelijker

In 2010 zijn declaratieoverzichten van behandelingen die verzekeraars aan consumenten versturen duidelijker geworden. Ook hebben verzekeraars de informatie op hun websites oponderdelen verbeterd en is afgesproken dat zij mondelinge toezeggingen aan klanten altijd schriftelijk bevestigen. Dat blijkt uit het samenvattend rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit over de rechtmatigheid van de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) in 2010. De NZa bekijkt ieder jaar of verzekeraars zich houden aan de acceptatieplicht, zorgplicht en het verbod op premiedifferentiatie. In 2010 voldeden alle verzekeraars daaraan.

De NZa heeft in 2010 veel gedaan om de informatie van verzekeraars voor consumenten helderder te krijgen. Uit onderzoek bleek dat niet iedere verzekeraar alle verplichte informatie op zijn website heeft staan: bij een aantal verzekeraars ontbrak informatie over het preferentiebeleid en het eigen risico. Op aanwijzing van de NZa is dit verduidelijkt. Ook hebben verzekeraars hun declaratieoverzichten helderder gemaakt, omdat daar veel vragen over binnenkwamen, nu vermelden verzekeraars standaard de informatie over waar de kosten betrekking op hebben; op het eigen risico bijvoorbeeld.

In 2010 hebben de verzekeraars zich gehouden aan de acceptatieplicht en het verbod op premiedifferentiatie. Verzekeraars zouden wel actiever invulling kunnen geven aan hun zorgplicht, vindt de NZa. Dit kunnen zij doen door de inkoop van zorg te verbeteren. Mede daarom heeft de NZa de beleidsregel toezichtkader zorgplicht gepubliceerd. Daarin staat alle regelgeving opgesomd over hoe verzekeraars voor de consument kwalitatief goede, bereikbare en toegankelijke zorg kunnen inkopen. Op dit moment doet de NZa nog onderzoek naar de zorgplicht en kijkt er daarbij onder andere naar of zorgverzekeraars de juiste hoeveelheid zorg aan consumenten vergoeden. De resultaten van dit onderzoek volgen eind 2011.

Het aantal signalen over zorgverzekeraars veranderde nauwelijks ten opzichte van 2009, vorig jaar kwam er één melding minder binnen. De 69 signalen in 2010 gingen vaak over verzekeraars die onjuiste, onvolledige of onduidelijke informatie gaven. Om signalen over onduidelijke informatie te voorkomen, heeft de NZa met verzekeraars afgesproken dat zij alle mondelinge toezeggingen aan hun klanten ook schriftelijk bevestigen. In gevallen waar echt iets fout was, heeft de NZa de verzekeraars hierop gewezen en werd het probleem opgelost.

Bron: NZa

Recent Posts